Plan rada u 2017. godini

PLAN I PROGRAM RADA HVIDR-a KRAPINA
za mandatno razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

1. Rad na ustrojavanju i promidžbi rada udruge putem web stranice i sredstava javnog priopćavanja.
2. Rad na projektima promicanja vrijednosti Domovinskog rata.
3. Organiziranje javnih tribina i okruglih stolova, te edukativnih seminara za članove Udruge  HVIDR-a te pružanje pravne pomoći članovima.
4. Organiziranje umjetničke radionice i humanitarne aukcije Udruge HVIDR-a Krapina.
5. Obilježavanje blagdana i obljetnica.
6. Donacije i pomoći članovima udruge.
7. Rad na promicanju suradnje sa drugim srodnim udrugama i HVIDR-a.
8. Planirana sredstva za normalan rad i vođenje udruge.
9. Troškovi za sportska natjecanja, putni troškovi članova tijela, komisija, odbora i drugih osoba u sastavu Udruge HVIDR-a Krapina.